راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   13.72 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   13.72 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   13.72 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   13.72 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   33.25 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   13.72 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   28.37 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   19.58 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   39.11 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   14.7 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   14.7 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   14.7 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   14.7 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   14.7 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   14.7 MB
 • پسوند:   srt   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   43.99 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   14.7 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   73.29 MB
 • پسوند:   docx   — حجم:   2 MB
queue